MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
TIÊM FILLER MŨI
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
TIÊM FILLER MŨI
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
TIÊM FILLER RÃNH MŨI MÁ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
TIÊM FILLER CẰM
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
TIÊM FILLER MŨI
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Tiêm Filler Cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn cằm nam
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ trán – thái dương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ thái dương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ rãnh cười
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt cánh mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên – Mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
treo cung mày
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày – Cắt mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên – mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Lấy túi mỡ má
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi nhân tạo – Cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi nhân tạo – Cắt cánh mũi nam
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi nhân tạo – Cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi nhân tạo – Cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt cánh mũi – Thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Thu chóp – Cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt cánh mũi – Thu chóp – Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt cánh mũi – Thu chóp – Cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt cánh mũi – Cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cà gồ- Cắt cánh mũi – Thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt xương – Cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Cắt cánh mũi – Thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại 1,5 năm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn – Cắt xương – Cắt cánh mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại – Cắt xương mũi – Cắt cánh mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại – Cắt xương – Cắt cánh cánh mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại và Độn cằm nam 12 ngày
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày – Cắt mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày – Cắt mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày – Cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo cung mày – Cấy mỡ mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nhấn mí
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ má + thái dương + rãnh cười
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên mí dưới nam
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên – Cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí dưới – Cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên – Cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt môi trái tim sau 1 năm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt môi trái tim
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nâng Mũi Lót Trung bì mông
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn Cằm Sửa Lại 2 Tháng
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn Cằm Nam
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn Cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn Cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn Cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn Cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo Cung Mày
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nhấn Mí
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nhấn Mí
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt Mí Trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt Mí Trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt Mí Trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt Mí Dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nhấn Mí
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nhấn Mí
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nhấn Mí
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Treo Cung Mày
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nhấn Mí
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Độn Cằm – Lấy Túi Mỡ Má
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy Mỡ Mí Dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt Mí Trên – Mí Dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt Mí Dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi Lót Sụn – Cắt Xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi Cấu Trúc Sửa Lại – Cắt Xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi Cấu Trúc Sụn Sườn – Độn Cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi Cấu Trúc Sụn Sườn – Cắt Xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi Cấu Trúc Sụn Sườn – Cà Gồ – Cắt Cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt Mí Dưới + Cấy Mỡ Mí Dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Nâng Mũi Lót Trung Bì Mông
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Thẩm mỹ mắt
logo-partner