Cấy Mỡ

MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ mí trên – dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ mí trên
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên – dưới + cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí trên + cấy mỡ mí dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt mí dưới + Cấy mỡ mí trên – dưới
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ trán – thái dương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ thái dương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ rãnh cười
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy mỡ má + thái dương + rãnh cười
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cấy Mỡ Mí Dưới
logo-partner