Thẩm mỹ mũi

MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + cắt xương + độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + cắt xương + lấy chỉ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + thu chóp + cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + cắt xương + lấy chỉ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + cắt cánh + Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + cắt cánh + thu chóp + cắt xương (T)
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + cắt cánh + thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn + cắt cánh mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn + cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại – cắt xương – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại – cắt xương – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn – cắt xương – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn – cắt xương 1 tháng
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
thu chóp mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh – thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt xương – Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh – cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – Độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại – cắt xương – cắt cánh sau 2.5 tháng
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn sửa lại sau 1 tháng
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn – cắt xương sau 1 tháng
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi cấu trúc sụn sườn 1 tháng
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn – cà gồ
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn – cắt cánh – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn sửa lại
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn – cắt cánh
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn – thu chóp
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn + độn cằm
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi lót sụn – cắt xương + lấy chỉ mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
mũi lót sụn – cắt xương
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Cắt cánh mũi
MẶT TRƯỚC
450
900
before
before
Mũi nhân tạo – Cắt cánh
logo-partner